بازدید از کارخانه Thema Optical در ایتالیا

تاریخ انتشار: 1402/10/10
اخبار شوان

در ماه‌های اخیر، شوان، بخشی از تیمِ حرفه‌ای خود را با اعزام به ایتالیا، ناظرِ روندِ ساختِ فريم‌ها قرار داد. در نتیجه‌ی این فرایند، کیفیتِ كارها از ابتدا موردِ ارزيابى قرار گرفت. در اين ويديوى دوازده دقيقه‌ای، شاهدی بر مرورِ آن‌چه گذشت، در کارخانه‌ی«THEMA» و لاینِ «O.SIX» خواهیم بود.